Podmínky účasti v závodu

Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu prohlašuje, že:

a) dovršil osmnáctý rok věku a je zletilý,

b) se zúčastňuje tohoto závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu),

c) jeho zdravotní a fyzický stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu a umožňuje mu dokončit závod v předepsaném časovém limitu,

d) v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy,

e) je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi,

f) pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere na vědomí, že je třeba na takových komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu,

g) se zavazuje dodržovat standardní pravidla fair-play,

h) se zavazuje pomoci soupeři v případě ohrožení jeho života či zdraví,

i) se zavazuje mít u sebe po celou dobu průběhu závodu nabitý mobilní telefon s číslem, které zadal při registraci, to platí obzvláště pro závodníky, kteří poběží déle jak 6 hodin,

j) bere na vědomí, že každý závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO, která jsou uvedena v ustanovení § 26 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle ustanovení § 29 a § 34 ZOPK,

k) svou registrací do závodu dává souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s použitím své e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři (on-line formulář, čestná prohlášení) pro marketingové účely pořadatele akce; registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem na adresu info@jesenickymaraton.cz,

l) souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele.

 

 

Hlavní partner závodu

Partneři závodu

Spolupracujeme s

Pořadatelé